Osnovne informacije

Ti pogoji veljajo za pogodbe, sklenjene na daljavo v spletni trgovini, ki se nahaja na domeni www.ajurshop.si (v nadaljevanju “e-trgovina” ali “spletna trgovina”), med prodajalcem in kupcem, ki je potrošnik.

Potrošnik je fizična oseba, ki pri sklepanju in izpolnjevanju potrošniške pogodbe ne deluje v okviru svoje poslovne dejavnosti, zaposlitve ali poklica. Za nakupe, ki jih opravi poslovni subjekt, veljajo določbe gospodarskega prava.

Lastnik in upravljalec spletne trgovine je
Ime podjetja: AjurShop s. r. o.
Sedež: Tupolevova 1009/8, 851 01 Bratislava – okrožje Petržalka, Slovaška republika
Matična številka: 51117657
Davčna identifikacijska številka: 2120599283
Ident. številka za DDV: SK2120599283
Podjetje je vpisano v poslovni register Mestnega sodišča Bratislava III, oddelek: Sro, št. vložka: 122868/B.

E-poštni naslov: kontakt@ajurshop.si

Nadzorni organi, pristojni za varstvo potrošnikov, so:
1) Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

Naročilo in sklenitev pogodbe

Pošiljanje izpolnjenega naročila s strani kupca se šteje kot predlog za sklenitev pogodbe na podlagi prodajalčeve ponudbe v e-trgovini. Pogodba je sklenjena, ko prodajalec potrdi naročilo.

Cene blaga

Vse cene izdelkov v e-trgovini so končne, vključno z vsemi davki. Prodajalec je plačnik DDV. Cena izdelka ne vključuje stroškov dostave. Ti so navedeni na spletni strani www.ajurshop.si/dostava-in-placilo/. Prav tako so stroški dostave navedeni v nakupovalni košarici in tudi v obrazcu naročila pred zaključkom naročila, kjer kupec vidi tudi skupno ceno naročila, vključno s stroški dostave.

Plačilo za blago

Prodajalec sprejme plačilo za naročeno blago na načine, ki so navedeni na spletni strani www.ajurshop.si/dostava-in-placilo/ in v obrazcu za naročilo, preden je naročilo zaključeno. Kupec je dolžan v okviru naročila v e-trgovini prodajalcu plačati ceno za naročeno blago.

Dostava blaga

Če rok dobave v izdelku ni določen, mora prodajalec blago kupcu dostaviti najpozneje v 30 dneh. Vendar je običajni dobavni rok 2 do 3 dni.

Šteje se, da je kupec prevzel blago v trenutku, ko kupec ali tretja oseba, ki jo določi kupec (razen prevoznika), prevzame vse dele naročenega blaga, ali če a) je blago, ki ga je kupec naročil z enim naročilom, dobavljeno ločeno, v trenutku prevzema nazadnje dobavljenega blaga, b) je blago dobavljeno v več delih ali kosih, ob prevzemu zadnjega dela ali zadnjega kosa, c) se blago dobavlja večkrat v določenem obdobju, ob prevzemu prve dobave blaga.

Reklamacijski postopek

Prodajalec je odgovoren za napake na blagu, ko ga kupec prejme. Pri rabljenem blagu prodajalec ne odgovarja za napake, ki so posledica njegove uporabe ali obrabe. V primeru blaga, prodanega po nižji ceni, prodajalec ne odgovarja za napake, za katere je bila dogovorjena nižja cena. Razen če je blago pokvarljivo ali rabljeno, prodajalec odgovarja za napake, ki se pojavijo po prevzemu blaga v garancijskem roku (garancija).

Garancijski rok za novo blago je 24 mesecev in začne teči od trenutka, ko kupec prejme blago. Garancijski rok za rabljeno blago je 12 mesecev.  Če je na prodanem blagu, njegovi embalaži ali priloženih navodilih naveden rok uporabe, garancijski rok ne poteče pred iztekom tega roka. Kupec mora reklamacijo za hitro pokvarljivo blago uveljaviti najpozneje naslednji dan po nakupu.

Garancijski list se izda na zahtevo kupca. Dokazilo o nakupu zadostuje za vložitev reklamacije.

Če ima blago napako, ki jo je mogoče odpraviti, ima kupec pravico, da jo brezplačno, pravočasno in pravilno odpravi. Prodajalec mora napako odpraviti brez nepotrebnega odlašanja.

Kupec lahko namesto odprave napake zahteva zamenjavo predmeta ali, če se napaka nanaša le na del predmeta, zamenjavo dela, če to prodajalcu ne povzroči nesorazmernih stroškov glede na ceno blaga ali resnost napake. Prodajalec lahko vedno zamenja stvar z napako z brezhibno stvarjo, namesto da bi odpravil napako, če to kupcu ne povzroči resnih nevšečnosti. Če gre za napako, ki je ni mogoče odpraviti in zaradi katere stvari ni mogoče pravilno uporabljati kot stvari brez napake, ima kupec pravico zahtevati zamenjavo stvari ali odstop od pogodbe. Enake pravice ima kupec, če je napake mogoče odpraviti, vendar kupec zaradi ponovnega pojava napake po popravilu ali zaradi večjega števila napak stvari ne more pravilno uporabljati. Če obstajajo druge neodpravljive napake, ima kupec pravico do primernega popusta na ceno predmeta.

Pravice iz odgovornosti za napake se uveljavljajo na prodajalčevem naslovu AjurShop s. r. o., Tupolevova 1009/8, 851 01 Bratislava, Slovaška republika. Če pa je v garancijskem listu naveden garancijski servis, ki je na lokaciji prodajalca ali na lokaciji, ki je bližje kupcu, kupec uveljavlja pravico do popravila v garancijskem servisu. Garancijski servis je dolžan opraviti popravilo najpozneje v 30 dneh.

V primeru zamenjave se garancijsko obdobje začne znova od prejema novega izdelka. Enako velja, če se zamenja del, za katerega je bila dana garancija.

Rešitev reklamacije pomeni zaključek reklamacijskega postopka z izročitvijo popravljenega izdelka, zamenjavo izdelka, vračilom kupnine izdelka, plačilom razumnega popusta na ceno izdelka, pisnim pozivom k prevzemu izpolnitve ali obrazloženo zavrnitvijo.

Ob vložitvi reklamacije prodajalec določi način obravnave reklamacije takoj ali v zapletenih primerih najpozneje v 3 delovnih dneh od datuma reklamacije, v utemeljenih primerih, zlasti če je potrebna zapletena tehnična ocena stanja izdelka ali storitve, pa najpozneje v 30 dneh od datuma reklamacije. Po določitvi načina obravnave pritožbe se pritožba obravnava takoj; v utemeljenih primerih se lahko pritožba obravnava pozneje, vendar obravnava pritožbe ne sme trajati dlje kot 30 dni od datuma pritožbe. Po izteku roka za obravnavo pritožbe ima kupec pravico do odstopa od pogodbe ali pravico do zamenjave izdelka za nov izdelek.

Če je kupec v prvih 12 mesecih od nakupa izdelka vložil reklamacijo, lahko prodajalec reklamacijo zavrne le na podlagi strokovne ocene; ne glede na izid strokovne ocene prodajalec od kupca ne sme zahtevati plačila stroškov strokovne ocene ali kakršnih koli drugih stroškov, povezanih s strokovno oceno. Prodajalec kupcu najpozneje v 14 dneh od datuma poravnave zahtevka predloži kopijo strokovne ocene, ki utemeljuje zavrnitev zahtevka. Če je kupec vložil reklamacijo izdelka po 12 mesecih od datuma nakupa in jo je prodajalec zavrnil, prodajalec v dokumentu o obravnavi reklamacije navede, komu lahko kupec pošlje izdelek v strokovno oceno. Če se izdelek pošlje v strokovno oceno imenovani osebi, stroške strokovne ocene in vse druge stroške, ki upravičeno nastanejo v zvezi s tem, nosi prodajalec ne glede na izid strokovne ocene. Če kupec s strokovno oceno dokaže prodajalčevo odgovornost za napako, lahko kupec ponovno vloži reklamacijo; garancijski rok med izvajanjem strokovne ocene ne poteče. Prodajalec je dolžan kupcu v 14 dneh od datuma ponovnega uveljavljanja zahtevka povrniti vse stroške, ki so nastali zaradi strokovne ocene, ter vse s tem povezane stroške, ki so razumno nastali. Ponovno vložena reklamacija se ne more zavrniti.

Prodajalec je dolžan kupcu izdati potrdilo o uveljavljanju reklamacije. Če je reklamacija podana po elektronski pošti, mora prodajalec kupcu potrdilo o reklamaciji dostaviti takoj; če potrdila ni mogoče dostaviti takoj, ga je treba dostaviti brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa skupaj z dokazilom o reklamaciji; potrdila o reklamaciji ni treba dostaviti, če ima kupec možnost dokazati reklamacijo na drug način.

Vračilo blaga – odstop od pogodbe brez navedbe razloga

Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe brez navedbe razloga v 14 dneh od datuma prejema blaga. To pravico lahko uveljavlja samo potrošnik.

Šteje se, da je kupec prevzel blago v trenutku, ko kupec ali tretja oseba, ki jo določi kupec (razen prevoznika), prevzame vse dele naročenega blaga, ali če a) je blago, ki ga je kupec naročil z enim naročilom, dobavljeno ločeno, v trenutku prevzema nazadnje dobavljenega blaga, b) je blago dobavljeno v več delih ali kosih, ob prevzemu zadnjega dela ali zadnjega kosa, c) se blago dobavlja večkrat v določenem obdobju, ob prevzemu prve dobave blaga.

Kupec lahko odstopi od pogodbe, katere predmet je dobava blaga, tudi pred začetkom odstopnega roka.

Kupec ne more odstopiti od pogodbe, katere predmet je:

  • prodaja blaga, izdelanega po posebnih zahtevah potrošnika, blaga po meri ali blaga, izdelanega posebej za posameznega potrošnika;
  • prodajo blaga, ki se hitro pokvari ali je hitro pokvarljivo – na primer živila, na katerih je označen rok uporabe (porabiti do);
  • prodaja blaga v zaščitni embalaži, ki zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni primerno za vračilo in katerega zaščitna embalaža je bila po dostavi poškodovana;
  • prodaja blaga, ki se lahko zaradi svoje narave po dobavi neločljivo pomeša z drugim blagom.

Kupec lahko uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe v pisni obliki ali na drugem trajnem nosilcu podatkov (npr. po elektronski pošti) ali tako, da pošlje izpolnjen obrazec, ki je na voljo na spletni strani https://ajurshop.si/obrazec-za-odstop-od-pogodbe.pdf.

Pravico do odstopa lahko uveljavljate tudi tako, da zadnji dan 14-dnevnega roka pošljete obvestilo o odstopu.

Po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe prodajalec kupcu najpozneje v 14 dneh vrne vsa plačila, ki jih je prejel od kupca na podlagi pogodbe ali v zvezi z njo, vključno s stroški prevoza, dostave in poštnine ter drugimi stroški in pristojbinami. Prodajalec vrne plačilo na enak način, kot ga je kupec uporabil za svoje plačilo. Kupec se lahko s prodajalcem dogovori tudi za drug način vračila.

Prodajalec kupcu ni dolžan povrniti dodatnih stroškov, če je kupec izrecno izbral način dostave, ki ni najcenejši običajni način dostave, ki ga ponuja prodajalec. Dodatni stroški pomenijo razliko med stroški dostave, ki jih je izbral kupec, in stroški najcenejšega običajnega načina dostave, ki ga ponuja prodajalec.

Ob odstopu od pogodbe prodajalec kupcu ni dolžan vrniti kupnine, preden mu je blago izročeno ali dokler kupec ne dokaže, da je bilo blago poslano nazaj prodajalcu, razen če prodajalec predlaga, da blago prevzame osebno ali prek osebe, ki jo je pooblastil.

Kupec mora blago poslati nazaj ali ga izročiti prodajalcu ali osebi, ki jo prodajalec pooblasti za prevzem blaga, v 14 dneh od dneva odstopa od pogodbe. Šteje se, da je bil ta rok upoštevan, če je bilo blago izročeno v odpremo najpozneje zadnji dan roka.

V primeru odstopa od pogodbe kupec nosi samo stroške vračila blaga prodajalcu ali osebi, ki jo je prodajalec pooblastil za prevzem blaga, ter stroške vračila blaga, ki ga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti.

Kupec je odgovoren za vsako zmanjšanje vrednosti blaga zaradi ravnanja z blagom, ki presega ravnanje, potrebno za ugotovitev lastnosti in funkcionalnosti blaga.

Alternativno reševanje sporov

Potrošnik kupec ima pravico, da se obrne na prodajalca z zahtevkom za odškodnino (po elektronski pošti na naslov kontakt@ajurshop.si), če ni zadovoljen z načinom, kako je prodajalec obravnaval njegovo pritožbo, ali če meni, da je prodajalec kršil njegove potrošniške pravice. Če prodajalec na to zahtevo odgovori negativno ali se ne odzove v 30 dneh po njenem pošiljanju, ima potrošnik pravico, da organu za alternativno reševanje sporov (v nadaljnjem besedilu: organ ARS) predloži predlog za začetek alternativnega reševanja sporov. Organi ARS so organi in pravne osebe, pooblaščene v skladu z Zakonom o ARS. Seznam organov ARS je na voljo na spletni strani Evropske komisije https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2.

Potrošniki lahko vložijo pritožbo tudi prek platforme RSO za alternativno reševanje sporov, ki je na voljo na spletni strani http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternativno reševanje sporov lahko uporabi le potrošnik, fizična oseba, ki pri sklepanju in izpolnjevanju potrošniške pogodbe ne deluje v okviru svoje dejavnosti, zaposlitve ali poklica. Alternativno reševanje sporov se uporablja samo za spore med potrošnikom in prodajalcem, ki izhajajo iz potrošniške pogodbe ali so z njo povezani. Alternativno reševanje sporov se uporablja samo za pogodbe, sklenjene na daljavo. Alternativno reševanje sporov se ne uporablja za spore, pri katerih vrednost spora ne presega 20 EUR. Organ ARS lahko od potrošnika zahteva plačilo pristojbine za začetek ARS, ki ne sme presegati 5 EUR z DDV.

Zdravstvene in prehranske trditve

V skladu z Uredbo (ES) št. 1924 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih se na živilih ne smejo uporabljati nobene prehranske in zdravstvene trditve, razen dovoljenih. Vse informacije o prehranskih in zdravstvenih trditvah, predstavljene na prodajalčevi spletni strani, so le zbirka informacij, ki so prosto dostopne iz domačih in tujih informacijskih virov, in v nobenem primeru niso dokaz dejanskega delovanja živila ali njegovih prehranskih in zdravilnih učinkov. Če kupec potrebuje točne informacije, podprte s strokovnimi in znanstvenimi študijami, se mora posvetovati z vsemi razpoložljivimi strokovnimi viri. Kupec se mora pred uporabo živila vedno posvetovati s svojim zdravnikom, tako glede morebitnih pozitivnih kot neželenih učinkov.

Nasveti, informacije in recepti na prodajalčevem spletnem mestu ne nadomeščajo zdravniškega nasveta. So le osebno priporočilo prodajalca. Prodajalec ni odgovoren za morebitno napačno razlago vsebine. Kupec je sam odgovoren za svoje zdravje.

Vse informacije na prodajalčevem spletnem mestu so zgolj informativne in nikakor ne nadomeščajo zdravljenja, ki ga predpiše zdravnik. Zato prodajalec priporoča, da se o vseh zdravstvenih težavah kupca posvetuje z njegovim lečečim zdravnikom, zlasti v primeru nosečnic in doječih žensk, majhnih otrok ali ljudi, ki trpijo za resnimi boleznimi.